Nepokretnosti


Datum postavljanja: 19\08\2016
ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA nepokretnosti
-Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost br. 1, površine 107 m2 koji se nalzi u prizemlju zgrade u ul. Španskih boraca br. 16…

Zaključak o javnoj prodaji


———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 24\07\2015
ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika D.S.M. CONSTRUCTION DOO MALA IVANČA, ul. Kragujevački put br. 4-a, PIB: 106417215, račun broj: 145-22065-31, koji se vodi kod banke MARFIN BANK AD BEOGRAD i to:
-Četvorosoban stan-dupleks u ulici Kruševačka br. 33, broj posebnog dela 18, površine 88m2, na četvrtom spratu stambene zgrade za kolektivno stanovanje, broj zgrade 7, na parceli broj 2854/1 upisan u V list 2. deo Lista nepokretnosti broj 1690 KO Voždovac.

Zaključak o javnoj prodaji

Procena


———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 21\04\2015
IZVRŠITELj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I. I. 264/15 izvršnog poverioca SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD (pravni sledbenik VOLKSBANK A.D. BEOGRAD), Bulevar Mihaila Pupina br. 165g, MB:07792247, PIB:100000354, račun broj: 908-28501-29 koji se vodi kod Narodne banke Srbije, čiji su punomoćnici Darko Glišić, Aleksandar Kostić, Dragoslav Solunac i dr. po punomoćju u prilogu protiv izvršnog dužnika HOTELSKO UGOSTITELJSKO I TURISTIČKO PREDUZEĆE ROYAL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (STARI GRAD), yl. Kralja Petra 58, MB: 06932045, PIB:100120704, račun broj : 285- 14073230001-66 koji se vodi kod banke SBERBANK SRBIJA AD BEOGRAD, koje zastupa direktor Snežana Mandić, shodno čl. 119 Zakona o izvršenju i obezbeđenju dana 21. 04. 2015. godine donosi

ZAKLjUČAK o javnoj prodaji

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA nepokretnosti i to:

-Zgrada ugostiteljstva hotel, adresa objekta Kralja Petra, kućni broj 56, na parceli 781, broj dela parcele pod zgradom ili objektom 1, broj etaža: prizemlje 1, nad zemljom 7, sve upisano u List nepokretnosti 1322 KO Stari Grad …

Zaključak o javnoj prodaji


———————————————————————————————————————————

Datum postavljanja: 31\03\2015

IZVRŠITELj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I. I. 455/14 shodno čl. 119 3akona o izvršenju i obezbeđenju dana 31.03.2015. godine donosi

ZAKLjUČAK o javnoj prodaji

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA nepokretnosti i to:

Stambeno-poslovne zgrade u Ul. Gočka 57/V u Beogradu postojeća katastarska parcela 1087/2 br. zg. 1, broj etaže Pr+Sp+Pk koja se sastoji od prizemlja, broj posebnog dela 1, poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, površine 307m2, prvog sprata, broj posebnog dela 1, desetosoban stan i više, površine 231m2, potkrovlja broj posebnor dela 2, desetosoban stan i više, površine 143m2, sve upisano u List nepokretnosti broj 3058 KO Kneževac /ranije Stambeno — poslovni objekat k. br. 57-B, u ulici Gočkoj sagrađen delom na kp. br. 603/3 a delom na kp. br. 604/2, manjim delom na kp. br. 1181/12 (ČKUL. 2228) spratnosti Pr+T+Pk, a koji se sastoji od poslovnog prostora od 307,46 m2, u prizemlju, višesobnog stana br. 1 od 230,78 m2 na prvom spratu i višesobnog stana br. 2 od 142,87m2 u potkrovlju, a sve opisano kao ZK telo u A listu ZKUL broj 2227 KO Kneževac

u svojini izvršnih dužnika
-DRAGAN MENIĆANIN Beograd, ul. Arčibalda Rajsa br. 36 A(1/2 udela)
-PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO JOX OBUĆA DOO BEOGRAD, Patrijarha Dimitrija 1a, ( sada Gočka 57b) (1/2 udela)…

Zaključak o javnoj prodaji


———————————————————————————————————————————

Datum postavljanja: 17\03\2015

IZVRŠITELj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I. I. 376/14 izvršnog poverioca SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina 165 g, MB: 07792247, PIB: 100000354, broj računa: 908-28501-29 kod NBS koju po punomoćjy zastupaju Miljana Živadinović, Dragoslav Solunac, Aleksandar Kostić protiv izvršnog dužnika GP GROUP DISTRIBUTION DOO, Beograd, ul. Bore Stankovića br. 8, MB: 20756012, PIB: 107208197, broj računa: 265- 1110310000125-12 kod banke RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, broj računa: 275- 10221906619-59 kod banke SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, broj računa: 295-1245524-77, kod banke SRPSKA BANKA AD BEOGRAD, broj računa: 170- 30014732000-71, kod banke UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD, broj računa: 190-10190-69, kod banke JUBMES BANKA AD BEOGRAD, broj računa: 205-183031-15, kod banke KOMERIJALNA BANKA AD BEOGRAD, broj računa: 160-358649-53, kod banke BANCA INTESA AD BEOGRAD, broj računa: 285-1001000000667-55, kod banke SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, koju zastupa zakonski zastupnik-direktor Saša Luković, shodno čl. 119 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, dana 17.03.2015. godine donosi

ZAKLjUČAK o javnoj prodaji

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika GP GROUP DISTRIBUTION DOO, Beograd, ul. Bore Stankovića br. 8, MB: 20756012, PIB: 107208197, broj računa: 265- 1110310000125-12 kod banke RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, broj računa: 275- 10221906619-59 kod banke SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD, broj računa: 295-1245524-77, kod banke SRPSKA BANKA AD BEOGRAD, broj računa: 170- 30014732000-71, kod banke UNICREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD, broj računa: 190-10190-69, kod banke JUBMES BANKA AD BEOGRAD, broj računa: 205-183031-15, kod banke KOMERIJALNA BANKA AD BEOGRAD, broj računa: 160-358649-53, kod banke BANCA INTESA AD BEOGRAD, broj računa: 285-1001000000667-55, kod banke SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, koju zastupa zakonski zastupnik-direktor Saša Luković i to:

-Zgrade poslovnih usluga, broj etaža Pr1+Sp2, potes Bore Stankovića Makiš 16, broj zgrade 1 na parceli broj 164/2, upisano u List Nepokretnosti broj 637 KO Ostružnica (po tekstu založne izjave OV. I. Br. 50131/2012)

Zaključak o javnoj prodaji


———————————————————————————————————————————

Datum postavljanja: 01\12\2014

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika GP GROUP DISTRIBUTION DOO BEOGRAD, Beograd, ul.Bore Stankovića br. 8, MB: 20756012. PIB: 107208197, broj računa: 265-1110310000125-12 koji se vodi kod banke RAIFFEISEN BANKA INTESA A.D. BEOGRAD…

Zaključak o javnoj prodaji

Veštačenje: 1 / 2 / 3


———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 07\11\2014

IZVRŠITELJ Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I.I. 22/13 izvršnog poverioca BANCA INTESA AD BEOGRAD, Beograd, ul. Milentija Popovića br. 7 b, MB: 07759231, PIB: 100001159, račun broj: 908-16001-87 koji se vodi kod banke NBS protiv izvršnih dužnika PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU VAKSS MASTER DOO BEOGRAD, Beograd, ul. Vidikovački venac br. 2z, MB: 07729855. PIB: 101031877, broj računa: 160-161651-26 koji se vodi kod banke BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, ALEKSANDAR SAVIĆ, iz Beograda, ul. Vidikovački venac br. 2z, JMBG: 2905970710620, PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DUOCER DOO BEOGRAD, Bulevar Despota Stefana br. 65, MB: 20504676, PIB: 106028756, račun broj: 160-318091-89 koji se vodi kod banke BANCA INTESA A.D. BEOGRAD i PRIVATNO PREDUZEĆE ELIT-KERAMIKA DOO POŽEGA, ul. Knjaz Miloša br. 59, MB: 17118986, PIB: 101005934, račun broj: 160-66945-31 koji se vodi kod banke BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, shodno čl. 119 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, dana 7.11.2014. godine donosi ZAKLjUČAK o javnoj prodaji:

ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU VAKSS MASTER DOO BEOGRAD, Beograd, ul. Vidikovački venac br. 2z, MB: 07729855. PIB: 101031877, broj računa: 160-161651-26 koji se vodi kod banke BANCA INTESA A.D. BEOGRAD i to:

Poljoprivredno zemljište, potes/ulica: ALUGA, kat. Parcela br. 633, podbroj parcele 5, površina 3163 m2, br. Lista nepokretnosti 1126 KO Meljak

Zaključak o javnoj prodaji
Preuzmite procenu

———————————————————————————————————————————

Datum postavljanja: 06\11\2014

IZVRŠITELj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I.I. 372/14 izvršnog poverioca MILENA TOMIĆ, Beograd, ul. Dečanska br. 12, JMBG: 0210959715607, koju po priloženom punomoćju zastupa advokat Pavlović P. Jelena iz Beograda, ul. Partizanske avijacije br. 40, protiv izvršnog dužnika STRUGAR BANOVIĆ DEJAN LUKA, Beograd, ul. Strumička br. 88 b, JMBG: 1908971710476, shodno čl. 119 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, dana 6.10.2014. godine donosi:

ZAKLJUČAK O JAVNOJ PRODAJI

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika STRUGAR BANOVIĆ DEJAN LUKA, Beograd, ul. Strumička br. 88 b, JMBG: 1908971710476, i to:

stana broj 11 koji predstavlja trosoban stan u dvorišnom delu stambene zgrade u ulici Krunska br. 41 u Beogradu, na kat. par. broj 5037, upisano u listu nepokretnosti br. 2881 KO Vračar Beograd 1.

Zaključak o javnoj prodaji
Preuzmite procenu

———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 28\10\2014


IZVRŠITELj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I.I. 470/14 izvršnog poverioca MARFIN BANK AD BEOGRAD (PALILULA), Beograd, ul. Dalmatinska br. 22, MB: 07534183. PIB: 100003148, broj računa: 908-14501-28 koji se vodi kod Narodne banke Srbije koga po priloženom punomoćju zastupaju Pavlović Sandra i Đokić Biljana, protiv izvršnog dužnika STANČIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BOR, Bor, ul. 7. jula br. 12/A. MB: 06085989, PIB: 100568119, broj računa: 145-17724-56 koji se vodi kod banke MARFIN BANKA AD BEOGRAD, shodno čl. 119 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, dana 27.10.2014. godine donosi
Z A K Lj U Č A K o javnoj prodaji
ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika STANČIĆ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BOR, Bor, ul. 7. jula br. 12/A. MB: 06085989, PIB: 100568119, broj računa: 145-17724-56 koji se vodi kod banke MARFIN BANKA AD BEOGRAD i to:
Na poslovnom prostoru za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 23/PR pov. 71 m2 u prizemlju, broj zgrade 1, na katastarskoj parceli broj 2265/11, upisan u V list 2, deo Lista nepokretnosti broj 3682 KO Novi Beograd

Zaključak o javnoj prodaji
Preuzmite procenu

———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 16\10\2014

IZVRŠITELj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I.I. 205/14 izvršnog poverioca PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I TRGOVINU DARISON DOO BEOGRAD, Beograd, ul. Vlajkovićeva br. 25, MB: 17561154, PIB: 103385014, račun broj: 275- 220020155-36 koji se vodi kod banke SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA protiv izvršnog dužnika BEOMARKING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA MARKETING, INŽINJERING I TRGOVINU BEOGRAD, Beograd, ul. Vele Nigrinove br. 16/2, MB: 07799772, PIB: 100025385, broj računa: 205-24964-80 koji se vode kod banke KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, shodno čl. 119 Zakona o Izvršenju i obezbeđenju dana 16.10.2014. godine donosi

ZAKLJUČAK O JAVNOJ PRODAJI

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika BEOMARKING DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA MARKETING, INŽINJERING I TRGOVINU BEOGRAD, Beograd, ul. Vele Nigrinove br. 16/2, MB: 07799772, PIB: 100025385, broj računa: 205-24964-80 koji se vodE kod banke KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Zaključak o javnoj prodaji
Preuzmite procenu

———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 16\10\2014

IZVRŠITELj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I.I. 218/13 izvršnog poverioca ADVOKAT RADOJE P. ALEKSIĆ, Beograd,. ul. Vojvode Milenka br. 1/7, JMBG: 1906949714007, MB: 57304669, PIB: 103073273, račun broj: 170-240110970-65 koji se vodi kod banke UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD protiv izvršnog dužnika DUBROVAČKA TRGOVINA DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, Dubrovnik, ul. Put republike br. 7 odnosno ul. Vukovarska br. 17, Republika Hrvatska, MB: 3318834, MBS: 060003701, OIB: 49933155135, broj računa: 2407000-1169001759 kod banke OTR BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, koga zastupa direktor Ante Vojvodić. shodno čl. 119 Zakona o izvršenju i obezbeđenju dana 16.10.2014. godine donosi ZAKLjUČAK o javnoj prodaji:

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA

nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika DUBROVAČKA TRGOVINA DIONIČKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE, Dubrovnik, ul. Put republike br. 7 odnosno ul. Vukovarska br. 17, Republika Hrvatska, MB: 3318834, MBS: 060003701, OIB: 49933155135, broj računa: 2407000-1169001759 kod banke OTR BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, i to:

Poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, druga desno od ulaza, prizemlje, površine 38 m2, u stambenoj zgradi za kolektivno stanovanje, ulica Bulevar Kralja Aleksandra br. 24, kat. parcela broj 4946, upisana u listu nepokretnosti br. 2812 KO Vračar.

Zaključak o javnoj prodaji
Preuzmite procenu

———————————————————————————————————————————

Datum postavljanja: 16\9\2014

IZVRŠITELj Marko Vukićević u izvršnom predmetu 10 I.I. 238/13 izvršnog poverioca NIKOLA ARBUTINA, Sremčica, ul. Beogradska br. 415, u odnosu na izvršnog dužnika ZORAN ARSENIJEVIĆ, Beograd, ul. Pere Velimirovića br. 1/7, JMBG: 1107963710154, dana 16.09.2014. godine donosi Z A K Lj U Č A K o javnoj prodaji: ODREĐUJE SE DRUGA PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA nepokretnosti u VANKNjIŽNOJ SVOJINI izvršnog dužnika ZORAN ARSENIJEVIĆ, Beograd, ul. Pere Velimirovića br. 1/7 , JMBG: 1107963710154.

Zaključak o javnoj prodaji

———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 12\9\2014

Izvršitelj Danka Stanojević u izvršnom predmetu 114. I.I. 2/13 izvršnog poverioca Jovana Kosanović, iz Beograda, ul. Preševska br. 61, shodno čl. 119 Zakona o izvršenju i obezbeđenju dana 12.9.2014. godine donosi Zaključak o javnoj prodaji: Određuje se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika Nenad Tanacković iz Vrčina, ul. Moše Pijade br. 3, JMBG: 2708961710421.

Zaključak o javnoj prodaji
Preuzmite procenu

———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 18\7\2014

Određuje se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti u svojini dužnika Strugar Banović Dejan Luka iz Beograda, Strumička broj 88b.

Zaključak o javnoj prodaji
Preuzmite procenu

———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 26\6\2014

Određuje se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti u svojini dužnika Privredno društvo „Trio Home“ d.o.o., Beograd, ulica Dečanska broj 12/5.

Zaključak o javnoj prodaji

Preuzmite procenu – Stanovi: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Preuzmite procenu – Lokali: 1 / 2
Preuzmite procenu – Garažna mesta: 1 / 2———————————————————————————————————————————

Datum postavljanja: 09\1\2014

Određuje se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja nepokretnosti u svojini dužnika Stevanović Biljana iz Beograda, Bulevar oslobođenja broj 7.

Zaključak: 1 / 2 / 3

———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 21\10\2013

Poslovni prostor 2/PP, na I spratu.
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10/a (YBC).———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 11\06\2013

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MEDICINSKO SNABDEVANJE, PROIZVODNJU, EKSPORT-IMPORT „VETFARM“ BEOGRAD 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovića 7 B

Preuzmite zaključak———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 07\05\2013

ODREĐUJE SE PRODAJA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA nepokretnosti u vanknjižnoj svojini izvršnog dužnika DRAČA ACO iz Novog Sada, Ulica Gagarinova broj 4a  i to - nepokretnosti – troiposobnom stanu u izgradnji, označenom brojem 20 u projektnoj dokumentaciji,površine od 105,89 m2, na trećem spratu poslovno- stambenog objekta u izgradnji u ulici Dimitrija Tucovića broj 146 u Beogradu

Preuzmite zaključak———————————————————————————————————————————
Datum postavljanja: 10\12\2012

Prodaje se putem usmenog javnog nadmetanja objekat poslovnih usluga, spratnosti Po+Pr+4Sp, površine 4156m2, broj zgrade 1, nalazeća na kat. parceli broj 2872/13, upisana u list nepokretnosti broj 3837 KO Novi Beograd nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA MEDICINSKO SNABDEVANJE, PROIZVODNJU, EXPORT – IMPORT VETFARM UL. MILUTINA MILANKOVIĆA BR. 7B.

Preuzmite zaključak